โรงเรียนในเตาพิทยาคม
156 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 โทรศัพท์ 075-578235