กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัตนา ตันเจี่ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4