กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาคร ยั่งยืน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายวิโรจน์ อิฐเขตต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2