กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชุติ สังขศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ