กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวเนตรนภา จันทร์เมือง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 096-2846590
อีเมล์ : natnapa1609@gmail.com