กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอาทร แย้มบริบูรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0817476206
อีเมล์ : som.578075@gmail.com

นางสาวรัตนา จงรัตน์