กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัญลียา มูสิกะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0824367842
อีเมล์ : noo-nureeya@hotmail.com