กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสรเทพ โสมสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0888608864
อีเมล์ : mr.sorathep@hotmail.com

นางจารียา จินดาโชติ
ครู คศ.2

นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0824367842
อีเมล์ : noo-nureeya@hotmail.com

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง