ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ แก้วรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๖-๒๕๓๙
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร เย้าเฉี้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๙-๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ศุกศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๒-๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ วัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๔-๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ธนากรรฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๔-๒๕๕๐
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองชัย ช่วยจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๐-๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นายสมมาตร ผดุงอรรถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๔-๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2557 - 25 ธันวาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายจุมพล ทวีตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธันวาคม 2558 - 30 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส พิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ตุลาคม 2561- 30 พฤศจิกายน 2563