ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณลักษณะปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.79 KB 27173
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในเตาพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 27857
ข้อสอบPISAวิชาการอ่าน 26990
แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล58 Word Document ขนาดไฟล์ 105.27 KB 27038
เเจ้งเรื่องการพัฒนาครูเเละบุคลาการทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจงานเเละพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 984.88 KB 27001
คำร้องพอ ปพ.1พ Word Document ขนาดไฟล์ 35.15 KB 27322
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 27021