ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณลักษณะปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.79 KB 123464
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในเตาพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 126421
ข้อสอบPISAวิชาการอ่าน 123281
แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล58 Word Document ขนาดไฟล์ 105.27 KB 123331
เเจ้งเรื่องการพัฒนาครูเเละบุคลาการทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจงานเเละพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 984.88 KB 123295
คำร้องพอ ปพ.1พ Word Document ขนาดไฟล์ 35.15 KB 123614
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 123315