ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณลักษณะปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.79 KB 146625
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในเตาพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 150877
ข้อสอบPISAวิชาการอ่าน 146442
แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล58 Word Document ขนาดไฟล์ 105.27 KB 146493
เเจ้งเรื่องการพัฒนาครูเเละบุคลาการทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจงานเเละพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 984.88 KB 146456
คำร้องพอ ปพ.1พ Word Document ขนาดไฟล์ 35.15 KB 146775
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 146476