วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนในเตาพิทยาคม เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง